Regulamin korzystania z pracowni naukowej
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie


§ 1

 1. Archiwum Nauki PAN i PAU udostępnia materiały archiwalne, których ujawnienie nie narusza chronionych prawnie interesów państwa i obywateli (art. 17 ust. 1 Ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

 2. Materiały archiwalne, od których powstania nie upłynęło 30 lat, mogą być udostępniane za zgodą Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU i Dyrektora jednostki organizacyjnej będącej ich twórcą (w przypadku materiałów kancelaryjnych).

 3. Zastrzeżone zespoły archiwalne udostępniane są wyłącznie za zgodą Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU lub upoważnionego pracownika.

§ 2

 1. Dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU może odmówić udostępnienia materiałów archiwalnych ze względu na zły stan ich zachowania, niski stopień uporządkowania lub w przypadku zespołów archiwalnych pochodzenia prywatnego ze względu na zastrzeżenia uprawnionej strony przekazującej.

 2. Materiały archiwalne, których kopie użytkowe posiada Archiwum Nauki PAN i PAU udostępniane są w tej postaci.

§ 3

 1. Ogólnych informacji o zasobie Archiwum Nauki PAN i PAU, dostępnych pomocach ewidencyjno-informacyjnych udziela pracownik dyżurujący w Pracowni Naukowej.

 2. Przed złożeniem zamówienia na materiały archiwalne użytkownik wypełnia Deklarację, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Podstawową pomoc w wyszukiwaniu materiałów archiwalnych stanowią dostępne w Pracowni Naukowej pomoce ewidencyjno-informacyjne udostępniane użytkownikowi przez dyżurującego pracownika.

 4. Każdy użytkownik ma obowiązek wpisać się do księgi ewidencji znajdującej Pracowni Naukowej.

§ 4

 1. Materiały archiwalne udostępniane są na podstawie zamówienia złożonego na dostarczonych przez dyżurującego pracownika Rewersach, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 2. Jednorazowo użytkownik może zamówić do 5 jednostek archiwalnych.

 3. Rewers należy wypełnić czytelnie, odrębnie dla każdej jednostki archiwalnej. Dopuszcza się, po konsultacji z dyżurującym pracownikiem, wypełnienie jednego Rewersu dla ciągu kilku jednostek archiwalnych o kolejnych sygnaturach.

 4. Pracownik dyżurujący określa czas realizacji zamówienia.

§ 5

 1. Użytkownik może korzystać z jednej jednostki archiwalnej. Pozostałe zamówione jednostki znajdują się u dyżurującego pracownika i są dostarczane po zwrocie poprzedniej.

 2. Przed skorzystaniem z zamówionej jednostki archiwalnej użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia zamieszczonej w niej metryczki.

 3. Z materiałów archiwalnych korzystać można wyłącznie w Pracowni Naukowej Archiwum Nauki PAN i PAU.

 4. Po zakończeniu pracy użytkownik zwraca materiały dyżurnemu z informacją o ich wycofaniu do magazynu lub pozostawieniu do ponownego wykorzystania.

 5. Jeżeli przerwa w korzystaniu z odłożonych materiałów archiwalnych przekracza 1 miesiąc, materiały są zwracane do magazynu. Podjęcie pracy nad nimi wymaga złożenia ponownego zmówienia.

 6. Użytkownik może korzystać z księgozbioru Archiwum Nauki PAN i PAU w Pracowni Naukowej za pośrednictwem dyżurującego pracownika. Po zakończeniu pracy zobowiązany jest podać dyżurującemu pracownikowi ilość wykorzystanych książek i czasopism.

§ 6

 1. Użytkownik korzysta z udostępnionych materiałów nie ingerując w ich układ i treść, zachowując dbałość o ich stan fizyczny i bezpieczeństwo.

 2. W trakcie pracy z materiałami archiwalnymi notatki należy sporządzać wyłącznie ołówkiem.

 3. Podczas pracy z materiałami archiwalnymi można korzystać z własnego sprzętu komputerowego.

 4. Nie wolno sporządzać notatek na papierze położonym bezpośrednio na materiałach archiwalnych.

§ 7

 1. Kopiowaniu (skanowaniu) mogą podlegać materiały pozostające w dobrym stanie technicznym, wyłącznie za zgodą Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU.

 2. Archiwum Nauki PAN i PAU nie wykonuje kserokopii z materiałów archiwalnych.

 3. Archiwum Nauki PAN i PAU wykonuje na zamówienie użytkownika odpłatne kopie materiałów archiwalnych wyłącznie do celów wydawniczych i ekspozycyjnych.

 4. Użytkownik składa pisemne zamówienie na wykonanie kopii z materiałów archiwalnych podając: imię i nazwisko, nazwę instytucji, adres, NIP, telefon, e-mail, nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę, numer jednostki archiwalnej, numery lub ilość kart/stron, tytuł wydawnictwa/wystawy lub inne bliższe objaśnienia.

 5. Samodzielne kopiowanie przez użytkownika materiałów archiwalnych (wyłącznie do prowadzonych prac badawczych) własnym sprzętem dopuszczone jest tylko w sytuacjach szczególnych, gdy stan techniczny materiałów jest dobry i za zgodą upoważnionego przez Dyrektora pracownika Archiwum Nauki PAN i PAU.

 6. W celu uzyskania w/w zgody użytkownik wypełnia Deklarację samodzielnego wykonywania fotografii z materiałów archiwalnych udostępnianych w Pracowni Naukowej Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauki i Polskiej Akademii Umiejętności, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 7. Umożliwienie kopiowania materiałów archiwalnych przez użytkowników ich własnym sprzętem należy traktować wyłącznie jako pomoc w korzystaniu z zasobu archiwalnego dla celów badawczych, a nie jako alternatywna forma jego udostępniania poza Pracownią Naukową.

 8. Dopuszcza się wykonywanie zdjęć materiałów archiwalnych i druków wydanych po 1900 roku wyłącznie aparatem fotograficznym, ustawionym w trybie cichym, bez użycia lampy błyskowej oraz bez stosowania statywu i dodatkowego oświetlenia.

 9. Nie można kopiować całych jednostek archiwalnych i zwartych całości materiałów archiwalnych (pamiętników, wspomnień itp.) oraz fotografii.

 10. Samodzielne fotografowanie odbywa się w Pracowni Naukowej wyłącznie w miejscu zajmowanym przez użytkownika.

 11. Fotografowane materiały archiwalne muszą być ułożone tak jak do bezpośredniej lektury.

 12. Materiały archiwalne nie mogą być przenoszone przez użytkownika w inne miejsca w celu zoptymalizowania warunków ich oświetlenia.

 13. Niedopuszczalne jest dodatkowe dociskanie, rozprostowywanie, obciążanie pofalowanych lub trudno otwierających się obiektów w celu uzyskania lepszej jakości kopii oraz wyjmowanie luźnych kart z akt.

 14. Samodzielnie wykonane fotografie materiałów archiwalnych mogą służyć wyłącznie jako pomoc do prowadzonej pracy badawczej i nie wolno ich wykorzystywać i rozpowszechniać do innych celów w tym zwłaszcza w publikacjach, ekspozycjach, stronach internetowych, przekazywać osobom trzecim itp.

 15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia materiałów archiwalnych i druków nieujawnione w chwili udostępnienia, a stwierdzone przy ich zwrocie.

§ 8

 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z materiałów archiwalnych w sposób niezakłócający pracy innych osób.

 2. W Pracowni Naukowej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

 3. W Pracowni Naukowej obowiązuje zakaz picia i jedzenia.

 4. Okrycie wierzchnie użytkownik pozostawia na wieszaku w korytarzu.

 5. Torby, torebki, plecaki, parasole zostają odłożone na wskazane przez dyżurującego pracownika miejsce.

 6. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zasobu archiwalnego, pracownik dyżurujący może przeprowadzić kontrolę zawartości notatek użytkownika wynoszonych z Pracowni Naukowej.

 7. W innych kwestiach porządkowych użytkownik winien stosować się do poleceń dyżurującego pracownika.

 8. Ze względów bezpieczeństwa w Pracowni Naukowej zainstalowana jest kamera.

§ 9

 1. Nieprzestrzeganie przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu lub podejmowanie czynności zagrażających bezpieczeństwu lub integralności udostępnionych archiwaliów może spowodować zawieszenie lub ograniczenie udostępniania lub wydanie przez Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU decyzji o odmowie udostępniania materiałów archiwalnych. Od postanowień niniejszego regulaminu przysługuje możliwość odwołania do Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU.

§ 10

Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU z dnia 31 grudnia 2012 r.


Nasza czytelnia
godziny otwarcia czytelni
poniedziałek 09-18 (VII – VIII do 15.00)
wtorek 09-15
środa 12-18 (VII – VIII do 15.00)
czwartek 09-15
piątek 09-15
sobota nieczynne
niedziela nieczynne