Zbiory archiwalne

Archiwum Nauki gromadzi materiały archiwalne należące do państwowego zasobu archiwalnego zgodnie z dokumentem powierzenia z 6.III.2002 roku, wydanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dla PAN, oraz materiały archiwalne należące do niepaństwowego zasobu archiwalnego stanowiące własność PAU.

Zgodnie z profilem specjalistycznego archiwum instytucji naukowych zbiory archiwalne gromadzone są w trzech działach:

 • Dział I:Materiały TNK, PAU, towarzystw naukowych oraz innych instytucji naukowych

 • Księga korespondencji Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z lat 1840-1844
 • Dział II:Materiały Oddziału PAN i placówek naukowych PAN w Krakowie

 • Księga Wiadomości Historyczno-Statystycznych Wielkiego Pieca w Rejowie (ze zbiorów Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN)

  Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Krakowie
  w związku z uruchomieniem Ośrodka Konferencyjnego w Mogilanach, 22 XII 1976.
  Od lewej: Adam Bielański, Tadeusz Ruebenbauer, Marian Mięsowicz, Janusz Wiltowski,
  Jerzy Litwiniszyn, Henryk Markiewicz, Włodzimierz Ostrowski
 • Dział III:Spuścizny (archiwa osobiste) ludzi nauki i kultury
 • Album Kutrzeba
  Album z pocztówkami ze spuścizny Stanisława Kutrzeby
  Album Lanckoron.
  Album ze zdjęciami słynnych Polaków, fotografie z albumu rodzinnego Karoliny Lanckorońskiej. Ze spuścizny Karoliny Lanckorońskiej


  Władysław Kotwicz w towarzystwie prof. Popowa i studentów orientalistyki, maj 1912