Współpraca

Archiwum Nauki nawiązuje kontakty z szeregiem archiwów, bibliotek i instytucji naukowych w Polsce i na świecie, starając się w ten sposób brać czynny udział w życiu archiwalnym i naukowym.

Współpraca krajowa

Szczególnie owocnie przebiega współpraca z Archiwum Państwowym w Krakowie. Obejmuje ona udział pracowników w zebraniach naukowych oraz wzajemną wymianę doświadczeń. Ilość konsultacji merytorycznych zwiększyła się jeszcze w ostatnim okresie w związku z objęciem narastającego zasobu placówek PAN nadzorem Archiwum Państwowego. Ponadto pracownicy Archiwum Nauki korzystają z możliwości publikacji tekstów w "Krakowskim Roczniku Archiwalnym".

Obie instytucje należały do współorganizatorów warsztatów zorganizowanych w Krakowie pt. "Zabezpieczanie, digitalizacja i udostępnianie materiałów fotograficznych w kolekcjach archiwów, bibliotek i muzeów" (posiedzenie z udziałem polskich i zagranicznych referentów (15 X 2003 r.). W oparciu o uzyskane na tych spotkaniach informacje Archiwum Nauki przystąpiło do opracowania programu zabezpieczania dokumentacji fotograficznej znajdującej się w własnym zasobie. Z kolei Archiwum Nauki użyczyło swojej sali wystawowej w celu zorganizowania wystawy "Nietypowe, nieznane, ciekawe...", przygotowanej z okazji 125-lecia istnienia Archiwum Państwowego w Krakowie.

Wkrótce, (po uzupełnieniu danych) ogólna informacja o zasobie Archiwum Nauki będzie dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Na zaproszenie NDAP Archiwum przyłączyło się bowiem do projektu SEZAM - bazy danych zawierającej podstawowe informacje o zespołach archiwalnych w różnych instytucjach naukowych.

Archiwum Nauki ściśle współpracuje także z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wynikiem tego było stworzenie w latach 1998-2003 bazy danych o spuściznach (archiwach osobistych) ludzi nauki i kultury w zbiorach krakowskich - Spuścizna. W 2001 roku do projektu przystąpiło Archiwum Państwowe w Krakowie. Obecnie wprowadzane są dane pochodzące z tych trzech archiwów. Baza dostępna jest w Internecie pod adresem http://spuscizna.krakow.pl. Podjęte też zostaną kroki w celu rozszerzenia współpracy na inne archiwa i instytucje.

Z uwagi na podobną specyfikę zbiorów duże znaczenie ma współpraca z Archiwum PAN w Warszawie i jego Oddziałem w Poznaniu. Dzięki współpracy archiwów możliwe jest wypożyczanie niektórych materiałów, co znacznie ułatwia badaczom korzystanie z archiwaliów.

Pracownicy Archiwum Nauki aktywnie uczestniczą w pracach Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, zwłaszcza w ramach Sekcji Archiwów Wyższych Uczelni i Instytucji Naukowych. Przedstawiciele Archiwum zasiadają także we władzach Oddziału Krakowskiego SAP. Regularne uczestnictwo w naukowych wyjazdach zagranicznych pozwala z kolei poszerzyć wiedzę o doświadczenia archiwistów innych krajów - Czech, Austrii, Włoch, Francji.

Archiwiści stale uczestniczą w posiedzeniach Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności. Niektóre z nich odbywają się w pracowni naukowej Archiwum Nauki. Współpraca ma miejsce tak przy organizowaniu tematycznych sesji naukowych, jak również uroczystych posiedzeń naukowych towarzyszących wystawom organizowanym przez Archiwum Nauki w cyklu "W służbie nauki.". Kilkakrotnie na posiedzeniach Komisji umożliwiono wygłoszenie prelekcji osobom, prezentującym prace powstałe w wyniku badań opartych na archiwaliach Archiwum Nauki.

Z wieloma instytucjami Archiwum Nauki utrzymuje stały kontakt w związku z organizacją wystaw z cyklu "W służbie nauki...". Należą do nich między innymi: Biblioteka Naukowa PAU-PAN, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Historii Fotografii, Biblioteka Instytutu Liturgicznego PAT, Instytut Pamięci Narodowej.

Od wielu lat Archiwum Nauki uczestniczy w procesie kształcenia młodych archiwistów, organizując praktyki dla studentów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ostatnim czasie krąg instytucji, z którymi Archiwum współpracuje w tym zakresie, poszerzył się o Papieską Akademię Teologiczną i Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich.

Współpraca zagraniczna

Archiwum Nauki w trosce o jak najlepsze opracowanie swego zasobu współpracuje z różnymi instytucjami zagranicznymi, co daje szeroki wachlarz rozmaitych możliwości. Dzięki inicjatywom międzynarodowym Archiwum Nauki poszerza swe archiwalne horyzonty w zakresie metodyki, uzyskuje informacje o materiałach archiwalnych znajdujących się poza obszarem naszej Ojczyzny, ale ściśle związanych z polską nauką, a w szczególności środowiskiem krakowskim, wreszcie pozwala stać się uczestnikiem aktualnego dyskursu nad problematyką przechowywania, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych.

Już od dziesięciu lat archiwiści z Archiwum Nauki wraz z archiwistami z Masarykův Ústav a Archiv Akademie Věd České republiky odkrywają, rozmaite, wspólne przestrzenie zainteresowań. To właśnie archiwiści z Pragi stali się nieocenionymi partnerami dla krakowskich „archiwariuszy” spod Jana 26 w tworzeniu archiwalnego dialogu ku zachowywaniu dziedzictwa obydwu krajów. Efektem wspólnych działań podejmowanych w ramach umowy pomiędzy Polską Akademią Umiejętności i Akademią Nauk Republiki Czeskiej stały się programy badawcze obejmujące szeroki zakres różnorodnych inicjatyw począwszy od wspólnych konferencji, wystaw, przez wydawnictwa źródłowe i wymianę archiwalnych doświadczeń podczas, jakże niezapomnianych i odbywających się w przyjacielskiej atmosferze, obfitych w merytoryczne dyskusje spotkań. Tak też rok 2013 przyniósł tego typu przedsięwzięcia. W lipcu 2013 r. do Archiwum Nauki na archiwalne poszukiwania przyjechała PhDr. Marie Bahenská, wicedyrektor Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky. W trakcie jej pobytu omówione zostały dalsze perspektywy współpracy i pomysły na przyszłość. Kluczowym jednak momentem współpracy obu archiwów naukowych w roku 2013 stało się wspólne posiedzenie naukowe pt. Na różnych drogach nauki...Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX wieku, które odbyło się 15 XI 2013 r. Wydarzenie okazało się sukcesem, czego dowodzi chociażby dość duże zainteresowanie jakim posiedzenie się cieszyło, zważywszy na wąską tematykę na nim poruszaną. Wreszcie o randze wydarzenia świadczy fakt, iż w jego otwarciu uczestniczył Konsul Generalny Słowacji dr Marek Lisanský , natomiast ambasador Czech PhDr. Jakub Karfík przesłał do uczestników list z wyrazami uznania i gratulacjami. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również towarzysząca posiedzeniu wystawa By wznieść się ponad szczyty... Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX wieku, na której obok materiałów z zasobu Archiwum Nauki prezentowano również kopie materiałów archiwalnych znajdujących się w Pradze. Swoją obecnością otwarcie wystawy uświetnił konsul Słowacji Tomáš Kašaj. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wspólne przedsięwzięcia podejmowane od roku 2003 zaczęły również inspirować inne archiwa do współpracy. Dowodem na to stało się chociażby zaangażowanie się w listopadowe przedsięwzięcie Ústav Dějin a Archiv Univerzity Karlovy i obecność na posiedzeniu dyrektora tej instytucji doc. dra Petra Svobodnego. Inicjatywa z 2013 r. pozwala ufać, że bliskość Krakowa i Pragi będzie się pogłębiać szczególnie, że wkrótce ukaże się wydawnictwo źródłowe: Naukowcy wśród wielkiej polityki. Konferencja pokojowa w Paryżu w Dzienniku Adolfa Černego i korespondencji Kazimierza Nitscha i Václava Viléma Štecha a w przygotowaniu jest edycja pt. Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem, natomiast prezentowana obecnie w Krakowie wystawa będzie również eksponowana w Pradze od 17 III 2014 r.

Archiwum Nauki swe archiwalne ścieżki skrzyżowało również z badaczami z Japonii, nawiązując w 2010 r. współpracę w ramach projektu „Erdenezuu – Past, Future and Present” z prof. Inoue Osamu z Shimane University. Nieocenionym wsparciem w nawiązaniu tego kontaktu stali się jedni z pomysłodawców tego projektu - polscy orientaliści z Uniwersytetu Warszawskiego, z którymi Archiwum Nauki współpracuje już wiele lat, mianowicie dr hab. Jerzy Tulisow i dr Agata Bareja-Starzyńska. Finalnym owocem owej współpracy stała się międzynarodowa konferencja Exploring Languages and Cultures of Asia. Professor Władysław Kotwicz in Memoriam zorganizowana w Polskiej Akademii Umiejętności, przy współudziale Komitetu Orientalistycznego PAN w dniach 15-17 XI 2012 r. w stulecie wyprawy Władysława Kotwicza do Mongolii. To właśnie podczas tej naukowej uczty podstawą dyskusji stały się materiały przechowywane w spuściźnie W. Kotwicza w Archiwum Nauki. Każdy uczestnik konferencji mógł również zobaczyć fascynujące materiały na towarzyszącej konferencji wystawie W sercu Mongolii. Stulecie wyprawy Władysława Kotwicza do Mongolii w 1912 r. Lepszego sposobu na popularyzację tych niepowtarzalnych zbiorów nie można było sobie wymarzyć. Zarówno na konferencji, jak i na otwarciu wystawy obecny był ambasador Mongolii Adiya Ganbaatar, co świadczy o wielkim znaczeniu całego projektu. Wreszcie bardzo wartościowym wynikiem wspólnych działań stała się publikacja dotykająca tej problematyki zatytułowana In the Heart of Mongolia. 100th Anniversary of W. Kotwicz’s Expedition to Mongolia in 1912 (Studies and Selected Source Materials), w której swe miejsce znalazła również edycja wybranych ze spuścizny materiałów źródłowych w tym fotograficznych. Z pełnym przekonaniem można powiedzieć, ze zainicjowana w 2010 r. współpraca zwieńczona tak ogromnym sukcesem z pewnością otwiera perspektywy na dalsze wspólne przedsięwzięcia, dla których podstawą mogą stać się niewyczerpane spuścizny orientalistów znajdujące się w Archiwum Nauki.

Archiwum Nauki utrzymuje również stały kontakt z Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu. Wymiana kserokopii materiałów archiwalnych, uzupełniających zbiory obu instytucji, konsultacje w sprawach metodycznych oraz wymiana informacji o zawartości zasobu otwiera drzwi do ściślejszej współpracy dalszej przyszłości.

Archiwum Nauki nawiązało kontakt z Archiwum Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu i rozpoczęło przygotowania do wspólnego projektu badawczego dotyczącego kontaktów uczonych polskich i rosyjskich przede wszystkim slawistów. W tym celu Archiwum Nauki w czerwcu 2013 odwiedziła dr Larysa Bondar z Archiwum w Petersburgu, z którą omówiono szczegóły inicjatywy.