Organizacja

Archiwum Nauki jako specjalistyczne archiwum mające na celu gomadzenie, opracowywanie, udostępnianie i publikacje źródeł do historii nauki i kultury, rozpoczęło działalność z dniem 1 kwietnia 2002 roku. Zbiory i wyposażenie zlikwidowanego Oddziału Archiwum PAN w Krakowie zostały przekazane nowej placówce przez Archiwum PAN w Warszawie. Zasób archiwalny, zbiory biblioteczne i majątek trwały reaktywowanego w 1993 roku Archiwum PAU przekazała w zarząd Archiwum Nauki Polska Akademia Umiejętności.

Archiwum Nauki jako pomocnicza placówka naukowa działa zgodnie z porozumieniem z 3 IV 2002 roku w sprawie zasad finansowego i organizacyjnego udziału Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w jej utrzymaniu.

Zasób Archiwum Nauki stanowią materiały archiwalne: należące do państwowego zasobu archiwalnego, zgodnie z dokumentem powierzenia z dnia 6 marca 2002 r. wydanego Polskiej Akademii Nauk przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz należące do niepaństwowego zasobu archiwalnego, stanowiące własność Polskiej Akademii Umiejętności. Prowadzona jest odrębna ewidencja dla państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Archiwum Nauki działa w oparciu o statut podpisany przez prezesów obu Akademii, nadany decyzją Prezesa PAN z 12 lutego 2004 roku. Nadzór nad działalnością Archiwum sprawuje z upoważnienia Prezesa PAN Prezes Oddziału PAN w Krakowie. Archiwum posiada Radę Naukową złożoną z 10 członków po połowie desygnowanych przez Prezydium Oddziału PAN w Krakowie i Zarząd PAU. W Archiwum działa Komisja Metodyczna.

Do zadań statutowych Archiwum Nauki należy:

  • gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie, ewidencjonowanie i opracowywanie, udostępnianie materiałów archiwalnych jednostek organizacyjnych PAN działających na obszarze Oddziału PAN w Krakowie, materiałów archiwalnych Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszeń i instytucji naukowych oraz archiwów osobistych (spuścizn) ludzi nauki i kultury;
  • prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej oraz informacyjnej i popularyzacyjnej o Archiwum Nauki i jego zasobie;
  • kształtowanie narastającego zasobu PAN i PAU.

Zasób Archiwum Nauki na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 1406,19 mb akt oraz dokumentację pozaktową (gromadzoną w poszczególnych zespołach akt): fotografie, medale i odznaczenia, mapy. Zbiory przechowywane są w 4 klimatyzowanych magazynach archiwalnych. Odpowiednie warunki przechowywania zostały stworzone dzięki funduszom uzyskanym z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i PAU.

Archiwum Nauki dysponuje bogatym zbiorem bibliotecznym. Szczególne znaczenie dla opracowania zasobu i dla badaczy ma księgozbiór historyka nauki i kultury Henryka Barycza. Wodrębnym klimatyzowanym pomieszczeniu przechowywana jest Biblioteka Rozdolska Lanckorońskich, ofiarowana Polskiej Akademii Umiejętności przez Profesor Karolinę Lanckorońską. Pomieszczenie to wyposażyła Fundacja Lanckorońskich.

Archiwum Nauki nieodpłatne korzysta z pomieszczeń w kamienicy przy ul. Św. Jana 26, stanowiącej własność Polskiej Akademii Umiejętności. Zbiory są udostępniane w pracowni naukowej z sześcioma miejscami dla korzystających.

Archiwum Nauki popularyzuje swoje zbiory poprzez prowadzenie systematycznej działalności wystawienniczej i wydawniczej, najczęściej we współpracy z PAN i PAU. Dla celów ekspozycyjnych została wydzielona w 1994 roku niewielka sala wystawowa z pozyskanych funduszy z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Sala jest wyposażona w gabloty zakupione przez Polską Akademię Umiejętności.